REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW BIKE2BOX

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie wypożyczalni rowerów PRZESIADKA, zwanym dalej ,,Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. ,,Wynajmujący” – Przesiadka Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Wawrzynca Cylla 44, 94-132 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612382, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7272800741, REGON 364206981, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, e- mail: kontakt@przesiadka.com
 2. ,,Zarządca budynku” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wynajmującym umowę najmu Roweromatu,
 3. ,,Firma” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnych umów jest uprawniona do wskazywania Użytkowników,
 4. ,,Użytkownik” – osoba fizyczna, która zgodnie z Regulaminem jest uprawniona do zawierania z Wynajmującym umów najmu roweru,
 5. ,,Roweromat” – modułowa stacja rowerowa, wyposażona w rowery i system pozwalający na samodzielne najmowanie rowerów przez Użytkowników,
 6. ,,Terminal” – urządzenie służące do samodzielnego wypożyczania przez Użytkowników rowerów znajdujące się w Roweromacie,
 7. ,,Portal” – strona główna www.przesiadka.com oraz jej podstrony,
 8. ,,Konto” – konto Użytkownika założone w Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 9. ,,Portfel” – funkcjonalność Konta służąca do dokonywania płatności za wypożyczenie roweru,
 10. ,,Centrum pomocy” – infolinia nr do potwierdzenia, zapewniająca Użytkownikom kontakt telefoniczny z Wynajmującym,
 11. ,,Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady najmowania przez Użytkowników od Wynajmującego rowerów znajdujących się w Roweromacie.

§ 3

Do prawidłowego korzystania z Roweromatu niezbędne jest założenie Konta.

§ 4

 1. Do korzystania z Portalu i założenia Konta konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Portalu i Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
III. Założenie Konta

§ 5

 1. Założyć Konto mogą jedynie osoby, które zostały wskazane jako uprawnione do założenia Konta przez Firmę lub Zarządcę budynku.
 2. Firma lub Zarządca budynku określają również lokalizację Roweromatu, z której Użytkownik może korzystać.

§ 6

 1. Firma może wskazać osoby uprawnione do założenia Konta. W tym celu Firma może zastosować jeden z następujących sposobów:
  1. Konto zostanie utworzone bezpośrednio przez Firmę dla danej osoby,
  2. osoby wskazane przez Firmę otrzymują linki rejestracyjne,
  3. osoby wskazane przez Firmę mogą dokonać samodzielnie rejestracji z podaniem swojego adresu e-mail przypisanego im w Firmie.
 2. W przypadku zastosowania przez Firmę sposobu określonego w postanowieniu litery „a” ustępu powyższego, osoba dla której Firma założyła Konto zostanie o tym poinformowana i będzie mogła zalogować się do Konta przy wykorzystaniu tymczasowych danych do logowania, otrzymanych od Firmy. Przy pierwszym logowaniu, osoba dla której Firma założyła Konto będzie miała możliwość zapoznania się z Regulaminem, który stanowi ofertę zawarcia z Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta. W przypadku akceptacji Regulaminu następuje przyjęcie oferty Wynajmującego i zawierana jest umowa między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 3. W przypadku zastosowania przez Firmę sposobu określonego w postanowieniu litery „b” ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wskazana przez Firmę osoba otrzymuje link prowadzący do formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Należy także podać swój login i hasło. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem. Wysłanie wypełnionego formularza do Wynajmującego stanowi skierowaną do Wynajmującego ofertę zawarcia umowy między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 4. W przypadku zastosowania przez Firmę sposobu określonego w postanowieniu litery „c” ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wskazana przez Firmę osoba może wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Należy także podać swój login i hasło. Przy czym, należy podać w formularzu adres e-mail przypisany do domeny, w której swoje adresy e-mail ma Firma, która przyznała danej osobieuprawnienie do założenia Konta. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem. Wysłanie wypełnionego formularza do Wynajmującego stanowi skierowaną do Wynajmującego ofertę zawarcia umowy między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 5. W przypadku skorzystania ze sposobów określonych w postanowieniach liter „b” lub „c” ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wypełnione formularze rejestracyjne weryfikowane są przez Firmę, czy wypełniające je osoby są uprawnione do założenia Konta. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest informowana o wyniku weryfikacji mailowo. Pozytywna weryfikacja oznacza przyjęcie przez Wynajmującego oferty osoby wypełniającej formularz rejestracyjny, co skutkuje zawarciem między Użytkownikiem a Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta.

§ 7

 1. Zarządca budynku może wskazać osoby uprawnione do założenia Konta. W tym celu Zarządca budynku może zastosować jeden z następujących sposobów:
  1. Konto zostanie utworzone bezpośrednio przez Zarządcę budynku dla danej osoby,
  2. osoby wskazane przez Zarządcę budynku otrzymują linki rejestracyjne,
  3. osoby wskazane przez Zarządcę budynku mogą samodzielnie dokonać rejestracji z podaniem adresu e-mail należącego do określonej przez Zarządcę budynku domeny lub/i dysponujące aktywną kartą dostępową (KD)
 2. W przypadku zastosowania przez Zarządcę budynku sposobu określonego w postanowieniu litery „a” ustępu powyższego, osoba dla której Zarządca budynku założył Konto zostanie o tym poinformowana i będzie mogła zalogować się do Konta przy wykorzystaniu tymczasowych danych do logowania, otrzymanych od Zarządcy budynku. Przy pierwszym logowaniu, osoba dla której Zarządca budynku założył Konto będzie miała możliwość zapoznania się z Regulaminem, który stanowi ofertę zawarcia z Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta. W przypadku akceptacji Regulaminu następuje przyjęcie oferty Wynajmującego i zawierana jest umowa między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 3. W przypadku zastosowania przez Zarządcę budynku sposobu określonego w postanowieniu litery „b” ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wskazana przez Zarządcę budynku osoba otrzymuje link prowadzący do formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Należy także podać swój login i hasło. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem. Formularz rejestracyjny wraz z dołączonym do niego Regulaminem, stanowią ofertę zawarcia z Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta. Wysłanie wypełnionego formularza do Wynajmującego stanowi przyjęcie oferty Wynajmującego i skutkuje zawarciem umowy między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 4. W przypadku zastosowania przez Zarządcę budynku sposobu określonego w postanowieniu litery „c” ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, wskazana przez Zarządcę budynku osoba może wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Należy także podać swój login i hasło . Przy czym, należy podać w formularzu adres e-mail przypisany do domeny, określonej przez Zarządcę budynku. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem. Formularz rejestracyjny wraz z dołączonym do niego Regulaminem, stanowią ofertę zawarcia z Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta. Wysłanie wypełnionego formularza do Wynajmującego stanowi przyjęcie oferty Wynajmującego i skutkuje zawarciem umowy między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.

§ 8

 1. Użytkownikami mogą zostać także osoby, które korzystają z budynku na podstawie umowy zawartej z Zarządcą budynku: przez te osoby, ich pracodawcę lub zleceniodawcę, jeżeli Zarządca budynku nie przyznał im uprawnienia do założenia Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta, osoba określona w postanowieniu ustępu powyższego powinna wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Należy także podać swój login i hasło. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem. Wysłanie wypełnionego formularza do Wynajmującego stanowi skierowaną do Wynajmującego ofertę zawarcia umowy między Użytkownikiem a Wynajmującym w przedmiocie założenia Konta.
 3. Wypełniony formularz rejestracyjny weryfikowany jest przez Zarządcę budynku, w celu sprawdzenia, czy wypełniające je osoby są uprawnione do założenia Konta. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest informowana o wyniku weryfikacji mailowo. Pozytywna weryfikacja oznacza przyjęcie przez Wynajmującego oferty osoby wypełniającej formularz rejestracyjny, co skutkuje zawarciem między Użytkownikiem a Wynajmującym umowy w przedmiocie założenia Konta.

§ 9

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w przedmiocie założenia Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Wynajmującego przykładowo mailem na adres rezygnacja@przesiadka.com lub pocztą na adres ul. Cylla 44, 94-132 Łódź.
 3. Użytkownik może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o założenia Konta, które jest dostępne pod tym adresem www.przesiadka.com

§ 10

Wynajmujący zaleca, by Użytkownik starannie przechowywał swoje dane służące do logowania do Konta, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

 1. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość: edycji swoich danych osobowych, najmowania rowerów, podglądu pozostałego przysługującego Użytkownikowi czasu bezpłatnego najmu roweru i podglądu historii swoich transakcji. Przy czym, do najmowania rowerów konieczna jest aktywacja Konta, która następuje zgodnie z zasadami określonymi w części IV Regulaminu.
 2. W Koncie Użytkownik ma dostęp do podglądu lokalizacji Roweromatów, z których może najmować rowery.

§ 12

 1. Umowa z Użytkownikiem w przedmiocie założenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wynajmującego ul. Cylla 44, 94-132 Łódź lub e-mailem na adres rezygnacja@przesiadka.com. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na piśmie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Firma lub Zarządca budynku poinformuje Wynajmującego o cofnięciu Użytkownikowi uprawnienia do założenia Konta, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.
 4. Po rozwiązaniu umowy w przedmiocie założenia Konta Wynajmujący zwróci Użytkownikowi niewykorzystane środki zgromadzone w Portfelu. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
IV. Wypożyczenie roweru

§ 13

 1. Wypożyczenie roweru możliwe jest po aktywacji Konta.
 2. W celu aktywacji Konta konieczne jest dokonanie przez Użytkownika na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy przelewu określonej w § 19 ust. 1 kwoty. Kwota ta stanowi zasilenie Portfela w postaci zaliczki, z której będą następnie opłaty za wypożyczenie roweru.
 3. Wynajmujący potwierdza Użytkownikowi mailowo aktywację Konta niezwłocznie po otrzymaniu z banku lub od operatora systemów płatności potwierdzenia dokonania przelewu przez Użytkownika.
 4. Niewykorzystana część środków zgromadzonych w Portfelu może być w każdej chwili zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie. Przy czym, w przypadku gdy kwota zgromadzonych w Portfelu środków jest mniejsza niż minimalna kwota określona w § 19 ust. 1, wówczas nie jest możliwe wypożyczanie rowerów, aż do czasu uzupełnienia kwoty znajdującej się w Portfelu do minimalnej kwoty określonej w § 19 ust. 1.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z rozwiązania oferowanego przez operatora płatności współpracującego z Wynajmującym, które to rozwiązanie pozwala na automatyczne uzupełnianie kwoty w Portfelu do minimalnego poziomu określonego w § 19 ust. 1.

§ 14

 1. Użytkownik może wypożyczać rowery jedynie z Roweromatów znajdujących się w lokalizacjach, do których jest przypisany przez Firmę lub Zarządcę budynku.
 2. Aby wypożyczyć rower z Roweromatu, Użytkownik, który posiada aktywne Konto, musi uruchomić Terminal znajdujący się w Roweromacie, zalogować się poprzez niego do swojego Konta, wpisując swój numer telefonu oraz wskazane przez Terminal znaki swojego PIN-u, , a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Terminalu, a na koniec kliknąć przycisk „Wypożyczam i płacę”.
 3. Z chwilą kliknięcia powyższego przycisku między Wynajmującym a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa najmu roweru na czas nieokreślony. Cena za wypożyczenie roweru będzie potrącona z zaliczki znajdującej się w Portfelu, chyba że w przypadku danego Użytkownika na podstawie umowy z Firmą, to Firma przejęła na siebie płatność całości lub części ceny za wypożyczenie roweru przez danego Użytkownika. W takim przypadku cena zostanie pobrana z zaliczki znajdującej się w Portfelu jedynie w tej części, która nie jest pokrywana przez Firmę.
 4. Użytkownik może równolegle wypożyczyć tylko jeden rower.

§ 15

 1. Jeżeli Użytkownik chce rozpocząć najem roweru przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas może zaznaczyć taką opcję w Terminalu.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może odstąpić od umowy najmu roweru zawartej z Wynajmującym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Cylla 44, 94-132 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@przesiadka.com.
 4. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.przesiadka.com, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy najmu roweru, umowa ta jest uważana za niezawartą, a każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy najmu. Przy czym Użytkownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów za czas, przez który rower znajdował się w jego posiadaniu, o czym Użytkownik jest informowany w Terminalu i e-mailem przy zaznaczeniu przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.
 7. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu powyższego, zwrot świadczeń następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy najmu Roweru przez Użytkownika.

§ 16

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika po odebraniu roweru z Roweromatu, że nie nadaje się on do umówionego użytku, Użytkownik powinien zwrócić rower w sposób określony w § 18, a następnie kliknąć na Terminalu przycisk „Zgłoś awarię” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Terminalu. Następnie Użytkownik może wypożyczyć inny rower, nadający się do umówionego użytku.
 2. W sytuacji gdy Użytkownik wykryje niesprawność Roweru w trakcie trwania okresu wypożyczenia, powinien niezwłocznie zwrócić rower do Roweromatu i kliknąć przycisk „Zgłoś awarię”. Jeżeli zwrot roweru do Roweromatu nie jest możliwy, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum pomocy.
V. Użytkowanie roweru

§ 17

 1. Rower jest środkiem transportu służącym do przemieszczania się po terenach miejskich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania roweru w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności Użytkownikowi nie wolno używać roweru do:
  • przemieszczania się po terenach górskich,
  • wykonywania akrobacji, skoków, sztuczek kaskaderskich,
  • pchania lub ciągnięcia jakichkolwiek przedmiotów.
 3. Rower nie może być użytkowany przez inną osobę niż Użytkownik.
 4. Maksymalne obciążenie roweru nie może przekroczyć 100 kg.
 5. Zabronione jest korzystanie z roweru przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz leków, których zażywanie może mieć wpływ na zdolność kierowania pojazdami.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika awarii lub nieprawidłowości w działaniu roweru, ma on obowiązek zaprzestać jego używania i niezwłocznie dokonać zwrotu roweru , a gdyby zwrot nie był możliwy to skontaktować się z Centrum pomocy.
 7. Samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub wymiany części w rowerze przez Użytkownika jest zabronione.
 8. W sytuacji, gdy w trakcie użytkowania roweru przez Użytkownika będzie miała miejsce kolizja drogowa lub wypadek, Użytkownik zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia Policję i niezwłocznie skontaktować się z Centrum pomocy.
 9. W sytuacji, gdy Użytkownik utraci rower na skutek przestępstwa (np. kradzież, zniszczenie, przywłaszczenie itp.), jest zobowiązany poinformować o zdarzeniu Policję i niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy.
VI. Zwrot roweru

§ 18

 1. Umowa najmu roweru zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak Wynajmujący, w celu zapewnienia dostępności rowerów dla innych Użytkowników oraz umożliwienia ich należytej konserwacji, zaleca zwrot roweru przed upływem 72 godzin od wypożyczenia
 2. Zwrot roweru musi nastąpić do Roweromatu znajdującego się w lokalizacji, z której Użytkownik odebrał rower.
 3. Niedokonanie zwrotu roweru do Roweromatu w terminie wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu spowoduje naliczenie opłat za kolejne dni najmu roweru, zgodnie z § 19 ust. 1.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić rower w stanie niepogorszonym.
 5. Aby dokonać zwrotu, Użytkownik musi uruchomić Terminal znajdujący się w Roweromacie, podać swój numer telefonu oraz PIN, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Terminalu.
 6. Zakończenie procesu zwrotu nastąpi w momencie zamknięcia blokady elektrycznego zamka, który zabezpiecza rower w Roweromacie, co zostanie zasygnalizowane komunikatem odpowiedniej treści wyświetlonym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym.
 7. Zakończenie procesu zwrotu roweru jest jednocześnie zakończeniem jego wypożyczania.
 8. W przypadku problemów z dokonaniem zwrotu roweru należy się niezwłocznie skontaktować z Centrum pomocy.
VII. Opłaty i formy płatności.

§ 19

 1. Wszelkie opłaty związane z wypożyczaniem roweru naliczane są według następujących stawek:
  1. pierwsze 90 minut od momentu wypożyczenia roweru (lub dokonania rezerwacji roweru za pomocą strony internetowej): bezpłatnie,
  2. 1-3 doba po wypożyczeniu roweru: 13,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
  3. 4 doba i kolejne: 190 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 2. Podstawą wyliczenia należnej Wynajmującemu opłaty jest iloczyn czasu, przez który rower był wypożyczony przez Użytkownika, oraz właściwych stawek wynikających z § 19 ust. 1.
 3. Wskazany w ustępie powyższym okres liczony jest od momentu odbioru roweru z Roweromatu do momentu zakończenia procesu zwrotu roweru.
 4. Wynajmujący może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowami najmu roweru.

§ 20

Płatność opłat i zaliczek związanych z wypożyczeniem roweru będzie dokonywana przez zasilenie Portfela, realizowane przez przelew bankowy, płatność kartą kredytową lub płatność kartą debetową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że księgowanie opłat i zaliczek na rachunkach bankowych Wynajmującego odbywa się z opóźnieniem wynikającym z różnych czasów rozliczeń międzybankowych

VIII. Reklamacje

§ 21

 1. Reklamacje można składać do Wynajmującego: mailem na adres reklamacje@przesiadka.com, lub drogą pocztową na adres: ul. Cylla 44, 94-132 Łódź.
 2. Wynajmujący rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.